logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

Osnovni podaci o Univerzitetu u Zenici 

 

UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS - UNIVERSITY OF ZENICA

                                                                                 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) i Skupština ZDK donijele su 18. oktobra 2000. godine Odluku o formiranju Univerziteta u Zenici.

 

Univerzitet u Zenici predstavlja krunu pedosetogodišnje tradicije visokog obrazovanja u Zenici i u 2010. godini je proslavljen mali jubilej – deset godina od donošenja spomenute Odluke, koja je predstavljala logičan i prirodan nastavak razvoja visokoobrazovnog i naučno-istraživačkog rada u Zenici. Bogate aktivnosti Univerziteta u Zenici u akademskom smislu i naučnoistraživačkom radu, djelovanje menadžmenta fakultetâ, te aktivnosti Rektorata u potpunosti opravdavaju Odluku o formiranju, te u potpunosti dokazuju da Univerzitet u Zenici ima kapacitet da postane generator razvoja regije Srednja Bosna.

Funkcionisanje Univerziteta u Zenici kao institucije otpočelo je zapravo tek u toku 2004. godine. Tokom 2005. godine Fakultet za metalurgiju i materijale, Mašinski fakultet i Pedagoški fakultet djelovali su u svojstvu pravnih lica, a puna integracija članica započela je u 2006. godini.

 

Do danas je Univerzitet izgradio fleksibilnu i efektivnu organizaciju, sposobnu da vrlo brzo reaguje na zahtjeve i potrebe užeg i šireg okruženja, te da kao takav bude oslonac društvu i promotor novih ideja i shvatanja.

 

Puni naziv: 
UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS
UNIVERSITY OF ZENICA

Adresa:  Fakultetska 3, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 32 444 430, + 387 32 444 420

Fax: + 387 32 444 431

Web-stranica: www.unze.ba

Tip: Javna ustanova

Ukupna površina objekata: 40.000 m2

Oficijelna e-mail adresa: rektorat@unze.ba


 

Organizacija Univerziteta u Zenici (UNZE)


Univerziteta u Zenici organizovan je i radi u skladu sa zakonskim odrednicama, koje su date u:


Članovi Statuta, koji se na direktno ili indirektno odnose na organizaciju UNZE-a, su:
- Član 3. Osnovne odrednice i ciljevi Univerziteta u Zenici
- Član 4. Ovlaštenja Univerziteta
- Član 6. Nepovredivost prostora Univerziteta
- Član 8. Odgovornost Univerziteta
- Član 9. Jezik i pravo na visoko obrazovanje
- Član 10. Akademske slobode i autonomija Univerziteta
- Član 11. Sloboda Univerziteta
- Član 12. Autonomija Univerziteta
- Član 13. Naziv i sjedište Univerziteta
- Član 14. Pravo zastupanja i  predstavljanja
- Član 15. Prava i dužnosti Osnivača
- Član 17. Izvještaj o poslovanju Univerziteta
- Član 18. Pečat Univerziteta i organizacionih jedinica
- Član 19. Udruživanje Univerziteta
- Član 20. Registar Općinskog suda u Zenici
- Član 21. Statusne promjene; (POGLAVLJE IV.  DJELATNOST UNIVERZITETA)
- Član 22. Djelatnost Univerziteta
- Član 23. Program rada Univerziteta (DIO DRUGI – ORGANIZACIJA UNIVERZITETA - POGLAVLJE I. ORGANIZACIONE JEDINICE I PRIDRUŽENA ČLANICA)
- Član 24. Uslovljenost organizacije Univerziteta
- Član 25. Unutrašnja organizaciona struktura Univerziteta i vrste organizacionih jedinica
- Član 26. Definicije organizacionih jedinica
- Član 27. Rektorat Univerziteta
- Član 28. Organizacione jedinice Univerziteta
- Član 29. Osnivanje, podjela, spajanje i ukidanje organizacionih jedinica
- Član 30. Istupanje organizacionih jedinica u pravnom prometu
- Član 33. Autonomija i ovlaštenja organizacionih jedinica
- Član 34. Podorganizacione jedinice organizacionih jedinica
- Član 35. Univerzitet u ulozi suosnivača naučnih organizacija/ustanova
- Član 36. Nadležnosti fakulteta i njihovih organa u okviru Univerziteta)
- Član 37. Ovlaštenja organizacionih jedinica u obavljanju naučno-istraživačkog rada i stalnog stručnog usavršavanja
- Član 38. Oblici naučno-istraživačkog i stručnog rada organizacionih jedinicaJavna ustanova Univerzitet u Zenici organizovan je i radi kao jedan pravni subjekt, koji u svom sastavu kao organizacione jedinice ima fakultete, institute i centre. U sastavu fakulteta nalaze se matične katedre koje su jedinstvene za čitav Univerzitet, čime je izbjegnuta naučna dvojnost i osigurana naučna matičnost saglasno Frascatijevim kriterijima, te preporukama UNESCO-a i UNIDO-a.


Na čelu Univerziteta nalazi se rektor, kome u radu pomažu četiri prorektora (za finansije i razvoj, nastavu i studentska pitanja, za nauku, te međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta). Rektor i prorektori biraju se na mandatni period od četiri godine putem javnog konkursa koji je otvoren i za nastavnike u adekvatnim akademskim zvanjima i izvan UNZE-a.


U stručnom smislu za određene poslove rektoru pomaže generalni sekretar sa svojim službama.


Senat Univerziteta u Zenici je najvažnije akademsko i stručno tijelo Univerziteta, kojim predsjedava izabrani predsjednik Senata iz reda nastavnog osoblja delegiranog od strane fakulteta saglasno Pravilniku o radu Senata. U sastavu Senata nalaze se predstavnici svih fakulteta (dekan i jedan izabrani predstavnik), instituta i centara, rektor i prorektori te predstavnici studenata svih ciklusa studija (min.15% od ukupnog broja članova Senata).


Upravni odbor Univerziteta u Zenici ima sedam članova, od kojih četvero imenuje Osnivač (ZDK), a troje Univerzitet u Zenici. Upravni odbor je najviši organ upravljanja (član 48. Statuta UNZE-a) i čine ga predstavnici akademskog i neakademskog osoblja, studenata i Osnivača. Postupak izbora i imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora, Senat i Vlada Kantona, u pravilu, pokreću u isto vrijeme, a najkasnije 6 (šest) mjeseci prije isteka mandata aktuelnog sastava Upravnog odbora. Senat utvrđuje opšte i posebne uvjete, te kriterije za imenovanje članova Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta i člana iz reda studenata. Nakon utvrđivanja uvjeta i kriterija iz prethodnog stava, Senat donosi odluku o raspisivanju konkursa i imenuje konkursnu komisiju za izbor članova Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta i člana iz reda studenata. Pravila rada, obaveze i dužnosti Upravnog odbora su jasno određene članovima (od 48. do 60.) Statuta UNZE-a.


Unija studenata Univerziteta u Zenici kao krovna organizacija okuplja i organizuje sve studente Univerziteta u Zenici te koordinira rad studentskih organizacija na pojedinačnim fakultetima. Unijom predsjedava izabrani predsjednik Unije, koji je i član Senata UNZE-a.


Odbor za kvalitet Univerziteta u Zenici predstavlja važan element rada. Odbor čine QA menadžer UNZE-a i QA menadžeri organizacionih jedinica, a vodi ga prorektor za osiguranje kvaliteta i međunarodnu saradnju. U sastavu Ureda za kvalitet nalaze se: Kancelarija za ECTAS s menadžerom za ECTAS, Kancelarija za kompetencije i razvoj karijera s menadžerom za kompetencije, Kancelarija za rad s osobama s posebnim potrebama s menadžericom. Važna karika u radu Odbora za kvalitet je i Forum zainteresovanih strana (stakeholders) UNZE-a kao stalno tijelo formirano od 23 vanjska i 8 unutrašnjih stalnih članova.


U radu UNZE-a pojavljuju se i druga tijela ili jedinice koja/e imaju svoje jasno definisano mjesto, ulogu, značaj i odgovornost kao što su Studentski centar, Etički komitet, razne komisije i dr.