logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

1.

Fakultet za metalurgiju i materijale

www.famm.unze.ba
fam@famm.unze.ba

Travnička cesta 1, 72 000 Zenica
Tel.: +387 32 401 831, +387 32 401 832
Fax: + 387 32 406 903

2.

Mašinski fakultet

www.mf.unze.ba
mf@mf.unze.ba

Fakultetska 1, 72 000 Zenica
Tel.: +387 32 449 120, +387 32 449 130
Fax: +387 32 246 612

3.


Filozofski fakultet

 

www.pf.unze.ba
studentska@pf.unze.ba

Zmaja od Bosne 56, 72 000 Zenica
Tel.: +387 32 243  574
Fax: +387 32 245  992

4.


Ekonomski fakultet

 

www.ef.unze.ba 
ef@ef.unze.ba

Travnička 1 , 72 000 Zenica
Tel.: + 387 32 444 700 
Fax: + 387 32 444 701

5.

Pravni fakultet

www.prf.unze.ba
prf@unze.ba

Fakultetska 1, 72 000 Zenica
Tel.:  + 387 32 444 710
Fax.: + 387 32 444 711

6.

Zdravstveni fakultet

www.zf.unze.ba
zfze@bih.net.ba

Crkvice 67, 72 000 Zenica
Tel.:  + 387 32 444 780
Fax:  + 387 32 444 781

7.

Politehnički fakultet

www.ptf.unze.ba
ptf@unze.ba

Fakultetska 1, 72 000 Zenica
Tel.: + 387 32 449 120
Fax: + 387 32 246 612

8.

Islamski pedagoški fakultet
(pridružena članica)

www.ipf.unze.ba
info@ipf.unze.ba 

Juraja Neidharta 15, 72 000 Zenica
Tel.: + 387 32 402 919
Fax: + 387 32 402 919 

 

 

9.

Metalurški institut
”Kemal Kapetanović”

www.miz.unze.ba
miz@miz.ba

Travnička cesta 3, 72 000 Zenica
Tel.: + 387 32 247 999
Fax: + 387 32 247 980

 

 

U realizaciji naučno-nastavnog i naučno-istraživačkog procesa značajno mjesto zauzimaju integrisane katedre, koje su osnovne i polazne jednice za izbore u zvanja, naučna i stručna napredovanja te realizaciju ključnih procesa na fakultetima i Univerzitetu.
 

NAZIV KATEDRE

Oznaka

Matičnost

Domena katedre

Šef Katedre

Sekretar katedre

Katedra za opšte programske osnove

UNZE-K-01

FF

Svi fakulteti UNZE

doc.dr. Aleksa Stanković

doc.dr. Spahija Kozlić

Katedra za matematiku i informatiku

UNZE-K-02

FF

Svi fakulteti UNZE

prof.dr. Dževad Zečić

as. Safet Penjić

Katedra za jezike i književnost

UNZE-K-03

FF

Svi fakulteti UNZE

v.prof.dr. Memnuna Hasanica

v.as.mr. Melisa Bureković

Katedra za pedagoške i psihološke discipline

UNZE-K-04

FF

Svi fakulteti UNZE

prof.dr. Refik Ćatić

doc.dr. Indira Meškić

Katedra za hemiju i fiziku

UNZE-K-05

FAMM

MF, ZF

prof.dr. Mirsada Rizvanović

v.as.mr. Dijana Dujak

Katedra za metalurgiju neželjeznih metala i ljevarstvo

UNZE-K-06

FAMM

MF

prof.dr. Ana Beroš

doc.dr. Hasan Avdušinović

Katedra za plastičnu preradu

UNZE-K-07

FAMM

MF

prof.dr. Faik Uzunović

v.as.mr. Omer Beganović

Katedra za metalne materijale

UNZE-K-08

FAMM

MF, ZF

prof.dr. Mirsada Oruč

doc.dr. Raza Sunulahpašić

Katedra za nemetalne materijale

UNZE-K-09

FAMM

MF, ZF

prof. dr. llhan Bušatlić

doc.dr. Adnan Mujkanović

Katedra za gvožđe i čelik

UNZE-K-10

FAMM

MF

prof.dr. Sulejman Muhamedagić

doc.dr. Almaida Gigović-Gekić

Katedra za mehanike

UNZE-K-11

MF

FAMM

v.prof.dr. Elma Ekinović

v.as.mr. Alma Žiga

Katedra za konstrukcije i CAD tehnologije

UNZE-K-12

MF

FAMM

v.prof.dr. Senad Balić

as. mr. Ernad Bešlagić

Katedra za proizvodne tehnologije

UNZE-K-13

MF

FAMM, EF

prof.dr. Sabahudin Ekinović

v.as.mr. Edin Begović

Katedra za održavanje

UNZE-K-14

MF

FAMM, EF

prof.dr. Darko Petković

doc.dr. Sabahudin Jašarević

Katedra za energetiku i procesno inženjerstvo

UNZE-K-15

MF

FAMM

 

doc. dr. Edin Berberović

Katedra za automatizaciju i metrologiju

UNZE-K-16

MF

FAMM

prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović

doc.dr. Samir Lemeš

Katedra za industrijsko inženjerstvo i CIM tehnologije

UNZE-K-17

MF

FAMM, EF

prof.dr. Safet Brdarević

doc.dr. Sabahudin Jašarević

Katedra za ekološko inženjerstvo

UNZE-K-18

MF

Svi fakulteti UNZE

v.prof.dr. Šefket Goletić

v.as.mr. Nusret Imamović

Katedra za ekonomsku teoriju i politiku

UNZE-K-19

EF

PrF, MF

v.prof.dr. sc. Hasan Mahmutović

as. Alma Zildžić

Katedra za marketing

UNZE-K-20

EF

MF,  FAMM, ZF, PrF

 

 

Katedra za menadžment

UNZE-K-21

EF

MF,  FAMM, ZF, PrF

doc.dr. sc. Dijana Husaković

v.as.mr. Dženan Kulović

Katedra za finansije i računovodstvo

UNZE-K-22

EF

PrF, MF

doc.dr. sc. Nino Serdarević

v.as. Ajla Muratović, MA

Katedra za državno i međunarodno javno pravo

UNZE-K-23

PrF

EF

prof.dr. Halid Kurtović

v.as.mr. Maša Alijević

Katedra za građansko pravo

UNZE-K-24

PrF

EF

doc.dr. Zlatan Meškić

v.as.mr. Ivana Grubešić

Katedra za historiju države i prava

UNZE-K-25

PrF

EF

prof.dr. Salih Jalimam

v.as.mr. Ajdin Huseinspahić

Katedra za krivično pravo

UNZE-K-26

PrF

PrF

prof.dr. Adnan Duraković

v.as.mr. Enis Omerović

Katedra za fundamentalne medicinske nauke (fiziologiju, anatomiju i patologiju)

UNZE-K-27

ZF

ZF

doc.dr. Suad Sivić

v.as. Adnan Mujezinović MA

Katedra za javno i preventivno zdravstvo i zarazne bolesti

UNZE-K-28

ZF

ZF

v.prof.dr. Salih Tandir

v.as. Mirza Oruč MA

Katedra za internu medicinu

UNZE-K-29

ZF

ZF

v. prof. dr. Salem Alajbegović

 v.as. Nizama Aliefendić - Rudić  MA

Katedra za neuropsihijatriju

UNZE-K-30

ZF

ZF, PF

doc.dr. Edin Bejlošević

 

Katedra za majku i dijete

UNZE-K-31

ZF

ZF

doc.dr. Belkisa Čolić - Hadžić

 

Katedra za hirurgiju i rehabilitaciju

UNZE-K-32

ZF

ZF

v.prof.dr. Amir Denjalić

 

Katedra za socijalnu pedagogiju

UNZE-K-33

IPF

IPF

doc.dr. Amir Isić

v.as.mr. Elma Begagić

Katedra za islamsku misao i civilizaciju

UNZE-K-34

IPF

IPF

v.prof.dr. Nusret Isanović

doc.dr. Sedad Dizdarević

Katedra za vjerske znanosti

UNZE-K-35

IPF

IPF

prof.dr. Šukrija Ramić

mr. Safet hfz. Huseinović

Katedra za orijentalne jezike i književnost

UNZE-K-36

IPF

IPF i FF

v.prof.dr. Mejra Softić

v.as.mr. Midhat Jugo

Katedra za građevinarstvo i građevinske konstrukcije

UNZE-K-37

PTF

PTF

 

 

Katedra za hidrotehniku i geomehaniku

UNZE-K-38

PTF

PTF

 

 

Katedra za opću kultorologiju

UNZE-K-39

FF

FF

v.prof.dr. Damir Kukić

v.as.mr. Enes Prasko

Katedra za filozofiju i sociologiju

UNZE-K-40

FF

Svi fakulteti UNZE

prof.dr. Željko Škuljević

doc.dr. Bernard Harbaš

 

 

Savremena i dinamična organizaciona struktura prepoznaje i postojanje institutâ i centara, koji predstavljaju podorganizacione jedinice u sastavu UNZE-a:


- Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici

- Centar za društvena i interreligijska istraživanja Pravnog fakulteta

- Centar za globalno pravno razumijevanje Pravnog fakulteta

- Ekonomski institut Ekonomskog fakulteta

- Centar za menadžment, kvalitet i razvoj Mašinskog fakulteta

- Institut za mašinstvo Mašinskog fakulteta